Hoe moet er beroep worden aangetekend?

Er kan alleen bij aangetekend schrijven beroep worden aangetekend. Dit schrijven moet uitgaan van de verzoeker of van diens advocaat. De bijstand van een advocaat is niet verplicht; de wet laat evenwel bijstand door een ander persoon niet toe.
Het beroep moet gericht worden tot het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen, Leuvenseweg 48 bus 5 te 1000 Brussel.
Bij dit schrijven moet een zgn. ‘beroepsakte’ gevoegd worden, samen met twee door de verzoeker of diens advocaat voor eensluidend verklaarde afschriften ervan. De beroepsakte moet volgende gegevens bevatten:

  • de naam en voornamen, plaats en datum van geboorte, woon- of verblijfplaats van de verzoeker of, indien hij optreedt namens een rechtspersoon (bijv. een NV), de benaming en de maatschappelijke zetel, de identiteit van de bestuurders, de zaakvoerders, de commissarissen of de personen aangesteld voor het bestuur of het beheer en een kopie van de statuten;

  • de beslissing of het advies waartegen beroep wordt ingesteld (dit is uiteraard niet mogelijk indien het beroep gericht is tegen het uitblijven van een beslissing);

  • een uiteenzetting van de omstandigheden van de zaak en de ingeroepen redenen;

  • desgevallend het document waaruit blijkt dat de verzoeker in kennis werd gesteld van de te verrichten veiligheidsverificatie;

  • elk document dat de verzoeker dienstig acht;

  • een inventaris van de ter staving ingeroepen stukken.

Het beroep moet worden aangetekend binnen:

  • 30 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing in geval van weigering of intrekking van de veiligheidsmachtiging of 30 dagen vanaf het overschrijden van de termijn waarover de overheid beschikt om de aanvraag af te ronden;

  • 8 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing in geval van weigering of intrekking van een veiligheidsattest of 8 dagen vanaf de datum vermeld in het document dat eenieder die het voorwerp is van een veiligheidsverificatie krijgt toegezonden;

  • 8 dagen vanaf de kennisgeving van een negatief veiligheidsadvies;

  • Er is geen termijn voorzien voor het beroep tegen een beslissing van een overheid om in welbepaalde gevallen veiligheidsattesten of veiligheidsadviezen aan te vragen.

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website