itemid7-NL

Wetgeving

Sedert hun ontstaan hebben de twee inlichtingendiensten lang in een juridisch vacuüm moeten opereren. Vanaf 1991 is er evenwel een kentering merkbaar en is de reglementering in de sector van het inlichtingenwerk sterk toegenomen. Met de Wet van 18 juli 1991 [pdf] werden de inlichtingendiensten aan de controle van het Vast Comité I onderworpen.

Een tweede mijlpaal is de Wet van 30 november 1998 [pdf] houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, die voor het eerst de opdrachten en de bevoegdheden van de burgerlijke en de militaire inlichtingendienst vastlegde.

 Sindsdien zijn daar nog talrijke andere wetten aan toegevoegd:

  • de Wet van 11 december 1998 [pdf] waarbij het systeem van de classificatie en de veiligheidsmachtigingen werd geregeld (zie ook het Koninklijk besluit van 24 maart 2000 [pdf]);
  • de Wet van 11 december 1998 [pdf] waarbij het Vast Comité I als beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen werd aangeduid (zie ook het Koninklijk besluit van 24 maart 2000 [pdf]);
  • de Wet van 3 april 2003 tot wijziging van de artikelen 42 en 44 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek;
  • de Wet van 3 mei 2005 waarbij de praktijk inzake de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen een wettelijke basis kreeg door de invoering van de artikelen 22bis tot 22sexies in de wet van 11 december 1998 [pdf] (zie ook het Koninklijk besluit van 24 maart 2000 [pdf]);
  • de Wet van 10 juli 2006 [pdf] betreffende de analyse van de dreiging waarbij het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse werd opgericht (zie ook het Koninklijk besluit van 28 november 2006 [pdf]).

De Wet van 4 februari 2010 betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten trad in werking op 1 september 2010. Deze wet wijzigt een aantal bestaande wetten.

Voor een volledig overzicht van alle normen (verdragen, wetten, koninklijke en ministeriële besluiten, maar ook relevante richtlijnen en samenwerkingsakkoorden) wordt verwezen naar de inhoudstafel van de door het Vast Comité I uitgegeven Codex Inlichtingendiensten.

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website