• Het Vast Comité I oefent toezicht uit door middel van onderzoeken die het opstart op eigen initiatief, op vraag van het parlement of van de bevoegde minister of overheid, of op verzoek van een burger of een ambtenaar die een klacht neerlegt of een aangifte doet.

  • Het Vast Comité I is belast met de a posteriori controle van de specifieke en uitzonderlijke inlichtingenmethoden waarover de inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikken. Het Comité treedt hier op als jurisdictioneel orgaan.

  • Het Vast Comité I levert een geschreven advies aan de gerechtelijke overheden over de wettelijkheid van de wijze waarop gegevens die aan een strafdossier werden toegevoegd, door de inlichtingendiensten werden verzameld.

  • Een andere taak van het Vast Comité I is, het op verzoek, advies uitbrengen over een ontwerp van wet, van Koninklijk besluit, van circulaire of over elk ander document waarin beleidslijnen van de bevoegde ministers worden geformuleerd m.b.t. de werking van de inlichtingendiensten of van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

  • De militaire inlichtingendienst is bevoegd om communicatie voor militaire doeleinden uitgezonden in het buitenland te onderscheppen, af te luisteren of op te nemen. Het Vast Comité I is belast met de controle op deze taak.

  • Het Vast Comité I kan worden gevraagd om onderzoeken te verrichten in het kader van een parlementair onderzoek.

  • Het Vast Comité I neemt het voorzitterschap en de griffie waar van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen.

  • Het Vast Comité I oefent, samen met het Controleorgaan voor politionele informatie (C.O.C.), een controle uit op de gemeenschappelijke gegevensbanken, waaronder de dynamische databank FTF (foreign terrorist fighters).

  • De Dienst Enquêtes van het Vast Comité I heeft ook een gerechtelijke opdracht: hij voert in opdracht van de gerechtelijke overheden onderzoeken naar de leden van de te controleren diensten die verdacht worden van een misdaad of wanbedrijf.

 

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website